1. Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “de podotherapeut” verstaan alle podotherapeuten werkzaam voor Ensing Podotherapie, gevestigd te Helmond aan de Mierloseweg 132. De podotherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP).

1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die de podotherapeut opdracht geeft tot behandeling.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de podotherapeut.

1.5 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de podotherapeut voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.6 Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen de podotherapeut en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.

1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

2. Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen de podotherapeut en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de podotherapeut tot al dan niet geneeskundige behandeling.

2.2 De podotherapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

 

3. Toestemming

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst mondeling toestemming daartoe aan de podotherapeut.

3.2 De podotherapeut kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigt.

3.3 De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van de podotherapeut om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De podotherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de podotherapeut.

3.4 In het geval de cliënt toestemming weigert dan wel intrekt zal de podotherapeut geen behandeling (meer) verrichten.

 

4. Informatie

De cliënt dient de podotherapeut op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

 

5. Tarieven en zorgverzekering

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.

5.2 De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

 

6. Betaling

6.1 De cliënt draagt na ontvangst van de factuur van de podotherapeut zorg voor volledige betaling binnen 14 dagen op de betrokken rekening van de podotherapeut onder vermelding van het factuurnummer.

6.2 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

6.3 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

6.4 In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De podotherapeut is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. De podotherapeut is alsdan tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.

6.5 Bij betalingsachterstand is de podotherapeut bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot podotherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

6.6 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen de podotherapeut indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de podotherapeut instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.7 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt of de podotherapeut verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

 

7. Annulering

7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk vierentwintig (24) uur tevoren bij de podotherapeut af te zeggen.

7.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan de podotherapeut het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.

7.3 Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e-mailbericht worden geannuleerd. De annulering wordt door de podotherapeut geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze de voicemail inspreekt of diens e-mailbericht door de podotherapeut wordt ontvangen.

 

8. Podotherapeuten in opleiding

Soms zal er bij uw behandeling een stagiair aanwezig zijn. Ook kan het voorkomen dat u door een stagiair behandeld wordt. Dit gebeurt altijd in samenwerking en onder toezicht van de podotherapeut, zodat de kwaliteit van uw behandeling gewaarborgd blijft.

 

9. Aansprakelijkheid

Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de podotherapeut leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de podotherapeut afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De podotherapeut is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens de podotherapeut.

 

10. Klachten

10.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door de podotherapeut, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan de podotherapeut. De podotherapeut en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

10.2 Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVvP. Deze commissie zal eerst bemiddelen tussen de podotherapeut en de cliënt.

10.3 Mocht de bemiddeling door de klachtencommissie van NVvP niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot het Klachtenloket Paramedici (www.klachtenloketparamedici.nl).

 

11. Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

12. Toepasselijk recht

Op de tussen de podotherapeut en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

13. Wijziging

13.1 De podotherapeut behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

13.2 Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

 

Algemene voorwaarden – Ensing Podotherapie – Download

Afspraak maken?

Kom eens vrijblijvend langs